The You

The You is a performance experiment conducted by Ian Richter, Jo or Ngô Kỳ Duyên and Đoàn Thanh Toàn. As artist researchers our shared interests are weaved together in a balance between control and accident. The experience is composed of visual projections, live music and physical performance crafted using the codes of a scientific experiment and influenced by methods of creative therapy.

The past year has given artists and cultural organisations the opportunity and obligation to question their worth, intention, and usefulness. Most of the creative community has lost resources, and with the future of the industry remaining uncertain, many have lost bearings and perspective. Coming to terms with this massive change in structure, a trauma of sorts, and facing this uncertainty creates opportunity; that to inhabit the spaces available to us and to recalculate our resources of knowledge.

To assist our study, we invite the public to explore the tangible effects of the Covid pandemic on the contemporary art community and current therapeutic practices that integrate sensorial arousal.

We would love to welcome you on our journey.

Kindly supported by the Japan Foundation Vietnam and the Goethe-Institut of Saigon and Hanoi through the project initiatives “Idea Booster” and “Culture Lab (Xưởng Văn Hoá)

 


The You là một thử nghiệm trình diễn được thực hiện bởi Ian Richter, Jo or Ngô Kỳ Duyên và Đoàn Thanh Toàn. Là những người nghệ sĩ nghiên cứu, mối quan tâm của chúng tôi đan vào nhau trong một thể cân bằng giữa sự kiểm soát và ngẫu nhiên. Thử nghiệm này được tạo nên từ trình chiếu thị giác, nhạc sống và kỹ thuật trình diễn cơ thể sử dụng những mật mã trong thí nghiệm khoa học và được tác động bởi những kỹ thuật trị liệu sáng tạo.

Năm vừa qua đã  cho những người nghệ sĩ và những tổ chức văn hóa cơ hội đặt câu hỏi về giá trị, mục đích và sự hữu ích của mình. Hầu hết những cộng đồng sáng tạo đã mất nguồn tài nguyên, và với tương lai bất định kéo dài của ngành công nghiệp, nhiều cộng đồng đã và đang mất đi mục tiêu và quan điểm của họ.

Hiện nay cộng đồng nghệ thuật đang chịu đựng sự thay đổi vô cùng lớn trong hệ thống, một cú sốc đau đớn. Và việc đối mặt với sự bất định này tạo nên những cơ hội; để sinh sống ở những không gian có sẵn cho chúng ta và suy tính lại những tài nguyên kiến thức của mình.

Để hỗ trợ cho nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi mời cộng đồng đến khám phá những ảnh hưởng rõ rệt của đại dịch Covid-19 đến cộng đồng nghệ thuật đương đại và những thực hành mang tính trị liệu sử dụng phương pháp kết hợp kích thích giác quan.

Chúng tôi chào mừng bạn tham gia hành trình này của chúng tôi.

Một dự án được hỗ trợ bởi the Japan Foundation Vietnam và Goethe-Institut of Saigon and Hanoi qua sáng kiến dự án “Idea Booster” và “Culture Lab (Xưởng Văn Hoá)

 

 

 

Goethe Institute:
Undecided Production
Date: